Tuoja -hanke

  • Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA)-hankkeen kohderyhmää ovat laukaalaiset henkilöt, joiden sosiaalinen osallisuus on heikoin ja heidän perustoimeentulonsa on vaarassa. Covid-19 pandemia on heikentänyt heidän elämänhallintaansa ja toimeentuloaan entisestään ja tuonut lisääntyvässä määrin ongelmia ja yksinäisyyttä. Ratkaisua haetaan myös nuorten syrjäytyneisyyden aiheuttamiin asumiseen ongelmiin sekä kiinnitetään huomiota haittojen ennaltaehkäisyyn. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan mm. syrjäytymisen ylisukupolvisuuden kierteen katkaisuun.
 Tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavin konkreettisin toimenpitein
  • Tavoitteena on kehittää Laukaaseen hävikkiruokajakelun koordinoitu malli. Sen avulla vähennetään ruokahävikkiä ja mahdollistetaan heikommassa asemassa oleville mahdollisuus saada ruokaa. Jakelumalli kehitetään yhteistyössä paikallisten eri toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana mallia pilotoidaan ja kehitetään edelleen asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on juurruttaa hävikkiruokajakelun toimintamalli yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisten voimin ylläpidettäväksi vakiintuneeksi toiminnaksi. Toimintaan voisi osallistua joko lahjoittajan tai vapaaehtoisen roolissa.
  • Hankkeen toinen kehitystavoite on saada valmentavan asumisen malli itsenäistymisen tukea tarvitseville nuorille laukaalaisille aikuisille sekä laitoskuntoutuksesta kotiutuville, arkeen tukea tarvitseville työikäisille. Tavoitteena on tukea nuorten sekä laitoksesta kotiutuvien kuntoutumista niin, että he pärjäävät arjessaan itsenäisesti ja ilman tukipalveluita. Tavoitteena on saada pitempi aikainen muutos asumisen ongelmiin selkeällä toiminnan mallilla sekä selkeän toimintamallin avulla saada aikaan pysyviä muutoksia nuorten ja työikäisten kuntoutujien arjen hallinnassa.
  • Hankkeessa molemmat mallit konseptoidaan ja kuvataan helposti jaettavaksi ja hyödynnettäväksi muille samoista asioista kiinnostuneille tahoille.

Hankkeen yhteystiedot:

Hankepäällikkö Elisa Hyvärinen             

Puh. 040 553 6961                                    

elisa.hyvarinen(at)vaentupa.fi     

Hankeohjaaja Kari Mouhu

Puh. 040 506 7385

kari.mouhu(at)vaentupa.fi

Ruokajako maanantaisin ja torstaisin klo. 10.00-10.30. Tervetuloa! Ruokajakotilaisuudet nähtävissä myös netissä www.ruoka-apu.fi